Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Aπριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 με θέματα:1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 3.000.000 €, για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
2. Έγκριση Απολογισμού 2016 – Προϋπολογισμού 2017 Του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»
3. Έγκριση Απολογισμού 2016 – Προϋπολογισμού 2017 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρίες «Ερμής»
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (3η)
6. Εγκρίσεις δαπανών, ψηφίσεις πιστώσεων προμηθειών, εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Μίσθωση μεταφορικού μέσου»για θαλάσσια μπάνια 2017
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2017
9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», έτους 2017 

10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων στα σχολικά συγκροτήματα 2ου-12ου – 13ου δημοτικών σχολείων, για την υλοποίηση της δομής ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηλιούπολης
11.Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
12. Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13. Aντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.
14. Εγκρίσεις μελετών - εγκρίσεις δαπανών και τρόπου εκτέλεσης των έργων της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών
15.Τροποποίηση της 131/16 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που άφορα αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής ΤΕΒΑ
16. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
18. Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001921
19. Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001378
20. Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ηλιούπολης» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001378
21. Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα, του υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5001921)
22. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης" με κωδ. ΟΠΣ (5001921)
23. Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ηλιούπολης» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5001378
24. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους για το έτος 2017
25. Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενεργείας της« προμήθειας τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
26. Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενεργείας της «προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
27. Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, πολυετούς δέσμευσης ή μη για εγγραφή πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της προμήθειας και παραπομπή ή μη του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου»
28. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση των συσσιτίων των Ιερών Ναών του Δήμου Ηλιούπολης
29. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ίμβριων Αθηνών
30.Λήψη απόφασης για την μετατροπή απορριμματοφόρων που είναι σε απόσυρση, σε βυτία μεταφοράς νερού
31. Παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης με τιτλο« Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου ΧΑΛΙΚΑΚΙ στο Δήμο Ηλιούπολης
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατειάς ΦΛΕΜΙΓΚ »ΑΜ 44/12
33.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης » ΑΜ 32/14
34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης « Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής Άγιας Μαρίνας/Αγίου Κωνσταντίνου κλπ » ΑΜ 52/2016
35. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου« Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ » ΑΜ 9/15
36. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου« Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης » ΑΜ 62/13
37. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου« Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους με μεγάλη κλίση » ΑΜ 16/15
38. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου« Διαμόρφωση προαύλιων χωρών σχολείων » ΑΜ 07/15
39. Έγκριση ή μη διαμόρφωσης πεζοδρομίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των οδών πλατείας Εθνικής Αντίστασης & Ελ. Βενιζέλου αριθ. 145
40. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Θερμοπυλών 6
41. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 61-63
42. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Πανταζή 6
43. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πλατεία Παραθύρα στην Ηλιούπολη
44. Έγκριση ή μη διαμόρφωσης πεζοδρομίου για την στάθμευση μοτοσικλετιστών στην οδό Αγ. Κων/νου 2 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλίας Θ. Πανταζόπουλος

Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ


ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΕΑΚ SRVICE ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYRΑντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις μέχρι τώρα, απ’ το Σφυγμό [τα τελευτ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συνελήφθη για δεύτερη φορά 55χρονος «επιδειξίας» έξω από δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη. Τον Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί έξω από Νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα...

Χειροπέδες πέρασαν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός χρόνου σε έναν 55χρονο ημεδαπό,  αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ.... ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Google+ Followers