Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικές Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄,Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6- 2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
4. Την υπ΄ αριθ. 63/2016 απόφαση ΔΣ που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων ΠΦΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΑγΟ 2016-2017.
5. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420 (ΦΕΚ 2863/Β/8-9- 2016) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17.
6. Την υπ΄ αριθ. 137/2016 εγκριτική απόφαση ΔΣ πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για την υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2016-2017.
7. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337704/23255/2375/1641 Εγκριτικό ειδικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενος ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. καθώς και ότι η απασχόληση των Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.
9. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1538/τ.Β΄/11-6- 2014 σύστασης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικές Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου
10. Τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού του Ν.Π.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΦΑ                       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ                          1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ
                             ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                             (για το πρόγραμμα
                         θεραπευτικής κολύμβησης)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6- 2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
- Βασικό κριτήριο των υποψηφίων είναι η ανεργία.
- Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
- Πριμοδοτείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
- Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ηλιούπολης και στην ιστοσελίδα athlitismos.dimosilioupolis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο γραφείο του ΝΠΔΔ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας,
οι ενστάσεις εξετάζονται και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Ψυρροπούλου ή κ. Φραγκιαδάκη) του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσηνίας 26 και Δαμασκηνού τ.κ 16342 Ηλιούπολη) κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα από 16/11/2016 έως και 25/11/2016.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δυο (2) εφημερίδες, και αναρτάται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ηλιούπολης και στην ιστοσελίδα athlitismos.dimosilioupolis.gr.

Ο Πρόεδρος
Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος


Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ SO EASY ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ


ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ


TOP PIZZA ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ


ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΤΕΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΕΑΚ SRVICE ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYRΑντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις μέχρι τώρα, απ’ το Σφυγμό [τα τελευτ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Αποφάσεις που αλλάζουν τις υποδομές της πόλης

Σημαντικές αποφάσεις που συνεχίζουν να αλλάζουν την εικόνα της πόλης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης την περασμένη Πέμπτη σ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ.... ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Google+ Followers