Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ο Δήμραχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  άνω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Α.Μ: Π16/2017 με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ως ακολούθως: α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 9 και  β) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 8., για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 / 7 / 2017 και ώρα: 15:00 μ.μ.  Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€ 383.912,37) συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει δε τις πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και των νομικών του προσώπων ΚΑΦΑΔΗΛ, «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» των οικονομικών ετών 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ III) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης IV) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους  οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω.  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr,  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ilioupoli.gr  στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στις οικονομικές εφημερίδες Ναυτεμπορική και Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών και στις τοπικές εφημερίδες Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης και Συνείδηση, επίσης στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και στο Δημοτικό Μέγαρο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς.  Πληροφορίες θα παρέχονται από το τμήμα προμηθειών-αποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112-114 Τ.Κ. 16342) από την υπάλληλο κα Ματθαιάκη Στυλιανή & Φραγκουλοπούλου Ελισσάβετ στα τηλέφωνα 210-9970069, 210-9970181, 210-9970062, 210-9970068 και 210-99700161. Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:   13  /  6  /2017.                        

                                                                                           Ο Δήμαρχος                                                                                                        
Βασίλειος Βαλασόπουλος 
Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ

ALONHSOS

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  ΕΑΚ SRVICE ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYR
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις μέχρι τώρα, απ’ το Σφυγμό [τα τελευτ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συνελήφθη για δεύτερη φορά 55χρονος «επιδειξίας» έξω από δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη. Τον Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί έξω από Νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα...

Χειροπέδες πέρασαν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός χρόνου σε έναν 55χρονο ημεδαπό,  αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ.... ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Google+ Followers