Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών»

Α.Μ 6/2017 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς –τιμής.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας είναι ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 1.255.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και τις πιστώσεις για τις οποίες έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή τους στον προϋπολογισμό των ετών 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ειδών και των τεμαχίων της κάθε ομάδας, όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17/7/2017 και ώρα 13.00
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ilioupoli.gr στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στις οικονομικές εφημερίδες Ναυτεμπορική και Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών και στις τοπικές εφημερίδες Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης, Συνείδηση και Παλμός της Γλυφάδας, επίσης στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και στο Δημοτικό Μέγαρο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.210 9970069, 210 9970161, 2109970062) και από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας (πληροφορίες:κ.Σχίζας Κων/νος τηλ.210 9933200).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 16/6/2017.Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Βαλασόπουλος

Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ

ALONHSOS

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  ΕΑΚ SRVICE ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ
Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYR
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις μέχρι τώρα, απ’ το Σφυγμό [τα τελευτ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συνελήφθη για δεύτερη φορά 55χρονος «επιδειξίας» έξω από δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη. Τον Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί έξω από Νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα...

Χειροπέδες πέρασαν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός χρόνου σε έναν 55χρονο ημεδαπό,  αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ.... ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Google+ Followers