Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Τις 40 θέσεις που είναι διαθέσιμες για αποσπάσεις υπαλλήλων σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες.


Συνοπτικά:

Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 1 ατόμoυ(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Eυρωπαϊκή  Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), σύμφωνα με το Α.Π. 4781/02-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γραμματεία του Δικτύου κατά της Γενοκτονίας (Genocide Network Secretariat) ή στη Γραμματεία του Δικτύου για τις Κοινές Ομάδες Έρευνας (Joint Investigation Teams Network Secretariat), με στοιχεία:
18/EJ/SNE/02
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους ηλεκτρονικώς στη ΜΕΑ έως και 14-08-2018 στη διεύθυνση: admin@rp-grece.be
 Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στους ακόλουθους συνδέσμους:
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-08-2018
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Σχετ.: ΑΔΑ:7ΑΛΝ465ΧΘΨ-Ψ2Χ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4776/02-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την  προκήρυξη με στοιχεία: euLISA/18/ΤΑ/AD9/3.1Head of Unit (3 posts)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-08-2018 (νέα προθεσμία)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή & ΕΥΕΔ: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Σύμφωνα με το Α.Π.5163/13-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training ProgrammeNEPTδιατίθενται στη χώρα μας, για το α’ εξάμηνο του 2019,συνολικά έξι (6) θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).
Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008), σε Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 3-5 μήνες με έναρξη την 1η είτε την 16η Μαρτίου 2019.
Οι αποσπώμενοι θα πρέπει να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων ή Οργανισμών που υπάγονται στο Δ.Τ. με την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008, και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση
Σύμφωνα με την απόφαση C(2008)6866/12-11-2008 ο υποψήφιος πρέπει να είναι Διοικητικός Υπάλληλος (αρ.1) με 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8)
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο και να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ε.Ε. (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανοίξουν τον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm , προκειμένου να εξετάσουν τις αρμοδιότητες, πολιτικές & έργο των Γ.Διευθύνσεων της Ε.Ε. καθώς και να συμπληρώσουν την αίτηση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM), για το Γραφείο Υποδομών και Λογιστικής Υποστήριξης (ΟΙΒ), για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) & τη Γ. Δ. Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) θα πρέπει να συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο σχετ. έντυπο πληροφοριών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα αίτησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά  να τα τοποθετήσουν μέσα σε φάκελο της υποψηφιότητας και να τον υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας τους.
Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να σταλούν μέσω της υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr της Υπηρεσίας στην παρακάτω αναφερόμενη προθεσμία, ώστε να διαβιβαστούν εμπρόθεσμα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. μέσω της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-09-2018

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 33 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 5333/19-07-2018 έγγραφό της, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:
Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2018:
1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (CNECT.I.2)


 1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.A.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.C.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (DEVCO.B.3)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.3)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας & Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.A.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (EMPL.B.2)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.D.3)
 1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT.C.4)
1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT. D.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μ.Μ.Ε. (GROW.C.4.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μ.Μ.Ε. (GROW.C.4.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μ.Μ.Ε.
(GROW.E.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μ.Μ.Ε.
(GROW.J.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης & Εσωτ. Υποθέσεων (HOME.D.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 1 θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.A.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Κινητικότητας & Μεταφορών (MOVE.E.3)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD.B.6)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD.H.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.3.1)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.3.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.3)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.4)


 1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.2)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4)
1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.G.3)
 Όσον αφορά στην 25η Οκτωβρίου 2018:
1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.A.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνίας (COMM.B.2)
 1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.3)
 1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Εurostat” (ESTAT.E.1)
 1 θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.DDG.MAREC)
 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο email:
admin@rpgrece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο wordή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions  (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).
Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.
Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-09-2018 και
για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Οκτωβρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-10-2018
πηγηΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ # ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ # LANGUAGES # ΠΡΟΤΥΠΟ # ΚΕΝΤΡΟ # ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ # ΞΕΝΩΝ # ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ # Εκπαιδευτήρια # Ξένες # Γλώσσες # Φροντιστήρια # Ξένων # Γλωσσών # Κέντρα # Ηλιούπολη #  Αργυρούπολη ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ # Παιδικοί # Σταθμοί # Ιδιωτικά # Εκπαιδευτήρια # Κέντρα  SO EASY (ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.)#ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ # ΓΛΥΦΑΔΑ # ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ  GREEK EUROPEAN FUTURE ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ TOEIC, TOEFL, IELTS   ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40, 210 9642517 ,210 9633832 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΆΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΚΕΡΑΝΗ #ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  KSPORTS CLUB «KALOUDIS SPORTS CLUB» 24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ (ΤΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ): Εδώ και 24 χρόνια βάζουμε βάσεις στην σύγχρονη παιδεία ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, Ε.Β.Ε Το Ιδιαίτερο: FUN2LEARN - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ 

EAK # SERVICE: ΕΑΚ # ΈΚΔΟΣΗ # ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ # ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ # ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ # ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ # ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΚΟΡΙΛΛΗΣ # ΧΡΗΣΤΟΣ # ΤΑΣΟΣ # ΔΗΜΗΤΡΗΣ # KORILLIS # COMPUTING # LAPTOP #TAMPLETS # SMART # SMARTPHONE # SERVICE ARIMAR TRAVEL ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ARIMAR TRAVEL ΥΛΙΚΑ # ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DECOUPAGE - ΕΙΔΗ HOBBY Η&Β ΜΠΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΖΑΜΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ MARAS COLLECTIONS ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ CORFU: ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  RENT A CAR  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
CAR SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΙΛΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΘΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ KLIOMED ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ # ΑΓΓΕΛΙΚΗ # ΖΕΡΝΟΥ # ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ # ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Οι Ειδήσεις της Ημέρας από την εφημερίδα Σφυγμός ....Συνεχείς ενημέρωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από το Blogger.

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Ηλιούπολη: Επίδομα Στέγασης

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλης μας ότι η εξυπηρέτηση/υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις